Aplikacja Analysis of Belt Splices (ABS) służy do oceny trwałości złączy klejonych w taśmach przenośnikowych. Na podstawie danych o taśmach oraz spoinie klejowej program oblicza maksymalną liczbę cykli, po której nastąpi uszkodzenie złącza. Posiadając dane o przenośniku oraz obliczoną liczbę cykli, aplikacja umożliwia również obliczenie czasu pracy w miesiącach.

Program umożliwia tworzenie wykresów w oparciu o uzyskane wyniki oraz ich zestawienie w formie tabelarycznej.

Użytkownik może powiększać lub pomniejszać wykres przez najechanie kursorem myszy na wykres i użycie scrolla, a za pomocą wciśniętego lewego przycisku myszy – zmieniać widok wykresu.

Program umożliwia zmianę wartości podanych wcześniej parametrów. Zmiana powoduje pojawienie się na wykresie nowego, czerwonego punktu. Pozostałe punkty (niebieskie) reprezentują zaznaczone dane z tabeli, ich numery odpowiadają numerom kalkulacji.