E: Moduł określający wskaźnik bezpieczeństwa

Służy do obliczania wskaźnika bezpieczeństwa pokazującego w jakim stopniu taśm osłabiona przecięciami linek jest w stanie przenieść naprężenia występujące na trasie przenośnika w ruchu ustalonym i nieustalonym. Opracowany program obliczeniowy wykorzystuje możliwości programu QNK-TT opracowanego w Instytucie Górnictwa PWr we współpracy z AGH do wyznaczenia indywidualnych rozkładów naprężeń dla danego przenośnika oraz wyniki badań wytrzymałości osłabionych przecięciami taśm i symulacji tych osłabień metodą elementów skończonych MES.

Eksploatacyjny współczynnik bezpieczeństwa taśmy (OBSF) wyznaczono w oparciu o nowoczesne metody obliczania oporów ruchu i sił w taśmie,osiągnięcia technologiczne w zakresie diagnostyki taśm z linkami stalowymi oraz postęp w wykonywaniu złączy taśm.

OBSF jest przeznaczony do stosowania w systemach transportowych złożonych z przenośników z taśmą z linkami stalowymi, w których wdrażane są nowoczesne systemy diagnostyki taśm, umożliwiające przetwarzanie danych o uszkodzeniach taśmy wraz z ich lokalizacją przestrzenną.

 

Wizualizacja stanu odcinka monitorowanej taśmy; stopień uszkodzenia jest obrazowany w dyskretnej, kwadratowej siatce, kolory kwadratowych obszarów siatki obrazują uśredniony stopień uszkodzenia, punkty – zarejestrowaną wartość maksymalną w obszarze.

Bardziej precyzyjne szacowanie zużycia zmęczeniowego taśm z linkami stalowymi,  ich połączeń i dokładniejsze wyznaczanie maksymalnych sił w taśmie nie wyczerpuje zagadnień związanych z określaniem wpływu eksploatacji na stan taśmy. Oprócz stosowanej przez lata oceny wizualnej, tej ocenie służą rozwijane kompleksowe metody monitorowania oraz prace w zakresie modelowania rozkładu naprężeń w uszkodzonej taśmie z zastosowaniem metody elementów skończonych. Dzięki analizie wyników z monitoringu taśmy podanym w normie, wskaźnik wpływu czynników eksploatacyjnych można zastąpić wartością wyznaczaną na podstawie diagnozy jej stanu.

Przenośnik z taśmą z linkami stalowymi wyposażony w system monitorowania OBSF za pomocą nowoczesnego systemu diagnostycznego pozwoli na istotną redukcję wymaganego BSF (współczynnika bezpieczeństwa taśmy). Wpłynie to również korzystnie na budowanie przenośników energooszczędnych. Takie rozwiązania są szczególnie atrakcyjne dla przenośników dalekiego zasięgu, w których wytrzymałość taśmy jest zwykle głównym czynnikiem ograniczającym długość trasy, co może być istotne np. w dalekim transporcie węgla brunatnego do elektrowni lub kruszyw do drogowych lub kolejowych punktów przeładunkowych.

Innym potencjalnym obszarem wdrożenia metody wyznaczania OBSF są wielkie systemy transportowe, w których stosowana jest (lub rozważane jest jej wprowadzenie) okresowa diagnostyka stanu taśm i monitorowanie OBSF umożliwi zmniejszenie wytrzymałości oraz masy taśmy w dużej skali.

Powrót