Określenie wymagań dla części (sprzętowej oraz oprogramowania) przeznaczonych do diagnostyki rdzenia taśm przenośnikowych oraz modułu analiz sygnałów i analiz statystycznych.

a.  Wymagania dla części sprzętowej:

Zdecydowano, że cały system powinien znajdować się w skrzyni typu Peli 1620. Powinien on być połączony z głowicą magnetyczną. Pozostałe elementy, tj.: listwa magnetyczna, enkoder i zasilanie podłączone powinny być do jednej ze ścian skrzyni. Odpowiednie długości przewodów zapewnią odpowiedni montaż systemu. Wszystkie części systemu powinny być zainstalowane w sposób umożliwiający ich odpowiednie chłodzenie oraz zabezpieczenie w taki sposób, by nie doszło do uszkodzenia podczas transportu, montażu, demontażu czy pomiarów. W górnej części skrzyni znajdować się będzie komputer mobilny, by ułatwić jego wyjmowanie oraz podłączanie do urządzeń peryferyjnych. Schemat systemu znajduje się poniżej.

 

Schemat budowy systemu

b. Wymagania dla części dotyczącej oprogramowania:

Przed przystąpieniem do pomiarów konieczny będzie test sprawności każdego z 24 kanałów. Jeżeli choć jeden okaże się niesprawny to oprogramowanie powinno uniemożliwić przystąpienie do pomiarów. Do każdego pomiaru powinno być możliwe wpisanie/wygenerowane danych umożliwiających jego późniejsze zidentyfikowanie (nr przenośnika, data pomiaru itd.). Podczas testu użytkownik ma być informowany o prędkości taśmy, jej długości, czas trwania pomiaru, a system ma automatycznie wykrywać początek i koniec taśmy. Dane z pomiaru dla każdego kanału, przedstawione w postaci barwnej macierzy, mają za zadanie wizualizować wyniki oraz wspomagać podejmowanie decyzji w związku ze stopniem uszkodzenia taśmy.

Oprogramowanie ma generować raport, zawierający:

- dane identyfikacyjne,

- rejestrację sygnałów (dla 24 kanałów),

- identyfikację pętli taśmy, wybór pętli do analizy,

- analiza sygnałów z wybranej do analizy pętli,

- identyfikacja połączeń,

- detekcja uszkodzeń (bez połączeń),

- statystyki (histogramy uszkodzeń po szerokości i długości taśmy, liczba uszkodzeń na kanał oraz liczba uszkodzeń na mb),

- sugestie dotyczące  dalszego postępowania z taśmą.

 

Magnesy neodymowe przykręcone do obrzeża taśmy w celu wykrycia początku i końca taśmy przez oprogramowanie. 

 

Barwna macierz z wizualizacją stopnia uszkodzeń taśmy kolorami

Powrót